Hit hani Glick gha!

As ischt ama letschta Jàgdtàgg gsi. Gnau am saggsazwenziggschta Settembar ninzahundartàchtasibazg. Dua ischt d Hoochjàgd nu vum ninnta bis am saggsazwenzigschta Settembar ggànga. Dr Sepp Tschuor (1938-1999) vum Tusa und ich sind in dr Grenar Obarhitta ubernàchtat. Wiar heint am letschta Jàgdtàgg nu wella uf d Gemscha gàà. Am Morgat si wiar zitli üüfgschtànda, dàs heisst, voras as tàgat het. Aber ds Watter ischt net aso propi gsi. Jànu, han i gseit, i gààn amààl dirüüf in ds Schwàrztobal. Dr Sepp ischt in ds Taalti üss ggànga uf d Jàgd. Aber wààn i gag da Rossbodaüüf gààn, chunnt zmààl stockdigga Nabal diruacha. I bi de gaga da Hirt, dàs ischt ds eerschta Steimànnli. I bin üüf undar da Tura und bi de im a Spààlt àbgsassa und ha gwààrtat bis dr Nabal gangi. Wàn ar schi am niini nu net glipft gha het, sa han i uf d Üür gluagt und hamar gseit:"Wenn dr Nabel hit bis am hàlbi zachni nu net awagg ischt, ischt d Jàgd fir hiir gliffa und i gààn hei!"

Dua, gnau am hàlbi zachni geit dr Nabal üüf bis gaga d Schààflechar. Aber de han i hàlt nu kei Gemscha gsee. So bin i làngsàmm dirààb hindar d Midalegga und han teecht: "Vilicht chent i nu an Mungga schiassa?" Mini Schwester, Margrit, het mar gseit gha: "Wenn de apa an Mungga schiassischt, ich niamti de eini."

Vu Stei zu Stei bin i dirààb gschlicha und gseen zuandarscht undar am Veetreija uf ama grüüssa Stei an prachtigi , feissti Mungga hogga. I nima dr Roorschpiagal üüf und luaga ob dr Hindargrund au an Schus zualààt. Wàn i asoo uber d Mungga dir luaga sa gseen i dart hinna ob am Lenga Boda uf ama chliina Turli an Gemschbock ligga -  und de nu an wàggara. "Staarnafiifi!" - han i teecht, "der chunnt mar gràt racht! Abar wia sell i dàss àgàttiga, dàs i ma z Schuss gchuma?" Vor miar uber da Lenga Boda ischt àlles offas Glend, und dr Luft ischt au net gràt guat gsi. So plibt mar niit àndarscht, as anni und d Bendar dirüff z gàà uf da Grààt gaga d Àlpa Gàbalsch. De üss zum Sànt Làppi und vu dart d Tura dirààb. An Umwaag vu ara guata Stund, schetzi... - Ich, wàss gischt wàss hescht dr Jàgdstutzar uf da Rick und anni und üüf!

A letschta Blick nu dir da Spiagal und gseen, dàss dr Bock àlbig nu ligga tuat. Wàn i hàlba in da Bendar üff gsi bin, geit zmààl an Schuss! As muass Richtig Obarhitta si, teech i, nima dr Spiagal üüf und suacha d Gagand bir Hitta àb. Und, wàss gseen i dart? Dr Sepp ischt scho zrugg und het indar dr Hitta uf an Mungga gschossa. I chuma vu dr "Deckig" üssa uf da Tura und luaga ob dr Gemschbock nu am ligga ischt. Ar lit nu. I nima dr Huat ààpa und hebana asoo vor miis Gsicht und schrija - hey hey, hey! wàs i nü màgg, und dàss in dr Hoffnig, dàss as dr Bock net grooss steert. Dr Sepp het miar nàchhar gseit, ar heigis gheert, aber net gwissa wàn i sigi. Ar het aber varmuatat, as chennti apis si und het nimma gschossa. So bin i widar witar üüf uf da Grààt, hindar am Grààt üssgschrootat und bim Sànt Làppi an Chala dirààb gschlicha. Wàn i gag da Geistreija chuma, gseen i dr Gemschbock nu net, aber drfir apis anders. "Das tarff deoch net wààr si!" teech i. Zobarscht uf am Lenga Boda gseen i dr Heri, dr Schààfhirt vu Gre, mit am Hund dirààb lauffa. Ich bin apa nu hundart Meetar ob dem Tura gsi, vu wààn i de dr Gemschbock hatti chenna schiassa. In dem stotziga Glend chàma net eifach hundart Meetar seggla. Hefali, so gschwint as ich ha chenna, bin i uf dàs Turli zuacha ggànga und han in eir Spànnig uberààb gluagt. Dr Bock ischt scho üffgschtànda gsi und het uf da Heri ààbgluagt. i will mi zum Schuss parààt màcha, und in dem Moment springt dr Bock awagg und geit Richtig Asyl, gagad ds Wildschutzgebiat! Aar varschwindat, und i teecha, wenn ar da Tura nàcha uacha chunnt han i nu a Schànza. I muass aber nu driissg Meetar üssschpringa, dass i widar uber da Tura gseen, dàà wàn ar chenti uacha cho. Und tààtsachli... dr Bock chunnt wirkli da d Tura nàcha uacha und isch net gràt in ds Frija üssgschprunga. Ar steit a churza Moment still und luagt ds Tààl dirààb. Dua han i an sübara Schuss chenna "àbringa" und dr Bock ischt gràt z Boda gsàckat, apa zwenzg Meetar vor dr Asylgrenza. "Glick gha!" han i zuamar gseit. Wän i bim Gemschbock àcho bin, han i imm als "Weidmànnsdànk" und letschti Eer an Heitamaijazwiig in da "Ääsar" chenna stegga.

Dr. Bock het üssgweidat viaradriissg Kilo gwoga und ischt eina vu da schwarschta gsi, wàn i gschossa han.

 

Jagdgeschichte von Gaudenz Alig-Rohner, Obersaxen