Dr letscht Bara z'Obarsàxa

Hit steit aar im Natüürmusem z Churr und ischt mit àllarlei Zigg üssgstopft und màcht kei Wàngg me. Àna 1881 het aar im Hàlawàng ambitz zwenig üüfpàsst und ischt vum Joseph Janka-Casanova gschossa cho. As dass àbar achlei gfaarli gsi ischt, zeicht der Pricht vu dem Jegar.

Im Jààr 1881, àm 12. Settembar ischt dr 26 jaarig Gemschjegar Josep Jàngga scho làng vor as tàgat het, in da Spitza uf dr Gemschjàgd gsi. Apa bis gagat da zwelfi am Mittàgg ischt aar zobarscht uf da Piz Zafrààga üüfgrepplat gsi. Keis Liftli het schi gweigt. Ob imm het aar an heitara, blààwa Himel gha. Under imm sind dia leida, wiascht Tura gsie. Wàn aar ummagluagt het, gsiat aar gànz teif dunna in ara Plàngga vurn Piz Zavrààga as koomischas Gsporr. Dàs ischt üüf in dia wiaschta Tura ii ggànga. Zeerscht het aar teecht, as sigant an Schuppa Gemscha vurn Mittàggspitz ànna cho. Aar het schiina Roorspiagal fira gnu und het dia Sàch achlei neechar àgluagt. Jatz het aar àber gsee, dàss dia Gspori net vu Gemscha heint chenna si. Aar het zmààl gschmiinat, as chennti apa an Bara gsi si. Jàà, dia Idee ischt richtig gsi. Mit am Roorspiagal het ars üss dr Neechi gsee. Au wenn aar alei underwagsch gsi ischt, het aar dia Gglagaheit wella pàgga und dr Bara stella. Aar ischt dirààb und üss. Jà, aar het sogààr schiina Hungar vargassa. Mit dr glàdna, schussbereita Flinta in dr Hànd het aar d Varfolgig üüfgnu. Gschwinthàft het ar vu witam an grààwa Punkt undar as pàrr Tura gsee. Wàn aar de deer Punkt mit schiim Roorspiagal gnauar undarsuacht het, isch as eba dr Bara gsi. An mords Tondar vuma Bara ischt jatz ob imm dopna gstànda. Scho het dr Jegar uf ds Tiar ziilat und het wella schiassa. Nei! As ischt ma z Si cho, ass vu schiinam jatziga Stànd üss net as guats End chenti na. Aar het vu dàà üss ja nü as chliis Bitzi vum Bara mega gsee. Aar ischt so hipschli as miggli obschi greplat, fir de dr Bara vu opna chenna z schiassa. Allpott ischt aar in schiinar Üüfregig dinna fàscht üssgschlipft, und ds sab waari gfaarli gsi. Au het aar gfirtat dr Bara chennti inn gheera und dopna uf inn wààrta. Ubar a Wiil ischt ar de chiichanda uf am Chopf vumna Tura àcho. Vu dart het ar an üssgezeichnati Sicht uf da Bara gha, wàn apa 150 Meetar üssna und unna üssgstreggta haraglaga gsi ischt. Dr Luft ischt guat gsi. Dr Jegar het nu achlei miassa varschnüüfa und ischt de z Boda und het dr Bara ins Wisiar gnu. Wàn aar guat ziilat gha het, hets gchlepft. D Chuggla ischt dm Bara in da Rigg ii, dir d Lungga dir und ischt eerscht bi dr Schnura widar üssa cho. Dr Bara het gràt schiini Vordarpfoota glipft und a heisara Brial ààblàà, wa dr zweit Schuss gchlepft het und inn gràt in ds Haarz troffa het.

As isch an Pràchtskarli vu ma Bara gsi. Aar het an Doppalzentnar gwoga. Dr Jegar und Leerar Jàngga het dua vum Kantoo 100 Fràngga Schussgaald brcho. Dr Bara het ar schiins fir 80 Fràngga dm Churar Metzgar Runggar varchauft. Deer heigi de ds Fall ama Zirchar Museum witar varchauft. As Jàgdpatent het dua 6 Fràngga gchoschtat. D Bara heint z Obarsàxa an hüffa Spüüra zruggglàà. Asoo gits au hit nu a Schuppa Oortsnamam z Obarsàxa wà vuma Bara ààbstàmmant. (Baraboda, Barabodawààld, Barabodabachli, Baraloch, Baraputz.) Drnabat gits au nu as pàrr Sààga, wà desch prichtant. Schii zellant wia dia stàrcha Obarsàxer d Bara mit da Hind varwaggslat heigant. Dia heigant schii de am Chràga pàggt, schi arwirgt odar na dr Grind üsanànd grupft. Ob inschi Voorfààra propi asoo stàrchi gsi sigant?